Disclaimer
Op deze website zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop aangeboden informatie te gebruiken ga je akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze site zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zich zonder nadere aankondigingen wijzigingen. De redactie heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stad Genk is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stad Genk.

Copyright
Stad Genk behoudt zich het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de sites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van stad Genk (ook niet via een eigen netwerk).

Geen garantie op juistheid
Voor de informatie (zoals prijzen, adresgegevens, data) die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met stad Genk te mogen claimen of te veronderstellen.
Stad Genk streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stad Genk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. Op de site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden, Dergelijke informatie is door Stad Genk niet beoordeeld op redelijkheid, juistheid, actualiteit of volledigheid. Stad Genk wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wijzigingen onder voorbehoud. Stad Genk (de rechthebbende) behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking door Stad Genk gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafische materialen en logo’s). Je verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder andere schriftelijke toestemming van Stad Genk, de inhoud van de site, of delen daarvan over te nemen, te vermenigvuldigen, of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op deze site en op deze voorwaarden en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.
 

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Recht op inzage, wijzigen, rectificeren en wissen
Op verzoek heb je recht op inzage, wijziging, rectificatie en het wissen van jouw gegevens in onze IT-systemen. Indien je een relatie met onze organisatie hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Stad Genk
Stadsplein 1

3600 Genk
economie@genk.be

Wijzigingen
Als we dit privacy statement wijzigen, zullen we dat duidelijk vermelden op onze website. Je kunt dan altijd meteen reageren.